கடை

செல் உயிரியலாளரான புரூஸ் எச். லிப்டன், பி.எச்.டி. அதிசனனவியல். அவரது அற்புதமான ஆராய்ச்சி, நமது புரிதலில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஆழ் மனதின் சக்தி மற்றும் இந்த காதல் அறிவியல்.

முன்னுரிமை கப்பல் தற்காலிகமாக கிடைக்காது ஆஸ்திரேலியா மற்றும் நியூசீலாந்து, இந்த நேரத்தில் இந்த இடங்களுக்கு சர்வதேச அஞ்சல் சேவைகளில் குறுக்கீடுகள் காரணமாக. சிரமத்திற்கு வருந்துகிறோம். புரூஸின் ஆடியோ புத்தகங்கள் சவுண்ட்ஸ் ட்ரூ மூலம் பதிவிறக்கங்கள் கிடைக்கின்றன, மேலும் தகவலுக்கு தயாரிப்பு பக்கங்களைப் பார்க்கவும்.