லா எபிஜெனாட்டிகா ஒ லா ஹிஸ்டார்டியா டி லாஸ் எக்ஸோசோமாஸ்: லா ஆட்டோபிஸ்டா டி லா இன்ஃபர்மேசியன் ஒய் யூனியெண்டோ குயர்போ ஒ மென்டே

டூரான்டே மாஸ் டி அன் சிக்லோ, லா சியென்சியா கன்வென்ஷனல் ஹா அட்ரிபிடோ என்ஃபெர்மேடேஸ் ஒய் ஃபாலஸ் மெக்னிகாஸ் டி லாஸ் சிஸ்டெமாஸ் டெல் கியூர்போ. En lugar de “víctimas” de células y genes disfuncionales, los nuevos campos de la epigenética y la biofísica cuántica revelan que su mente expresa un dominio creativo sobre su biología y el carácter de su vida. 2007 XNUMX ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் ஒரு தீவிரமான தீவிரவாதி காமோ லா மென்டே டா ஃபார்மா அல் குயர்போ. இந்த வரிசையில் இருந்து வெளியேறுவது, எக்ஸோமாஸ், பெக்னஸ் வெஸ்குலாஸ் சப்மிக்ரோஸ்கிபிகாஸ் என் லா சாங்க்ரே, மகன் பாக்டீரியா டி வைரஸ் கிரெடாஸ் போர் நியூஸ்ட்ராஸ் ப்ராபியாஸ் கேலூலாஸ் ஒய் இன்ஃபெக்டர் நியூஸ்ட்ராஸ் ப்ராபியாஸ் செலாஸ். ஒரு ட்ராவிஸ் டி லா மெம்ப்ரானா செல்லுலார், லா கன்சென்சியா சே டிராடூஸ் என் மோலிகுலாஸ் கியூ கண்ட்ரோலன் எல் காம்போர்ட்டியமெண்டோ ஒய் லாஸ் மரபணுக்கள். இந்த தகவலைத் தொடர்ந்து தகவல் பரிமாற்றங்கள் மற்றும் வைரஸ் தொற்றிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டவை. La señalización de exosomas coordina la estructura y función de la comunidad celular del cuerpo en la configuración de la salud y el bienestar en General, incluidos los estados de enfermedad, especialmente el cáncer. காம்ப்ரெண்டர் லாஸ் மெக்கனிஸ்மோஸ் எபிஜெனடிகோஸ் ஒய் எக்ஸோமிகோஸ் ஆஃப்ரெஸ் யுனா விசிஷன் ப்ரொஃபுண்டா டெல் ப்ரோசெஸோ டி எக்ஸ்ப்ரெஷியன் டெல் ஆட்டோ-எம்போடெராமியேண்டோ என் எல் டெஸரோரோலோ டி நியூஸ்ட்ராஸ் விடாஸ். ஒரு ப்ரூஸ் எச்.