Hội thảo trên web dành cho các thành viên hàng tháng của Bruce

Trình bày bởi Mountain of Love Productions
Tham gia cùng Bruce và giám đốc truyền thông & người điều hành của chúng tôi, Alex Lipton, để thảo luận TRỰC TIẾP về Zoom. Cái này hội thảo trên web hàng tháng có sẵn cho của chúng tôi thành viên, nơi các câu hỏi đã gửi sẽ được trả lời TRỰC TIẾP bởi Bruce!