Hội thảo trên web dành cho các thành viên hàng tháng của Bruce

Tham gia cùng Bruce và người kiểm duyệt giám đốc truyền thông của chúng tôi, Alex Lipton, để thảo luận TRỰC TIẾP về Zoom. Hội thảo trên web hàng tháng này dành cho các thành viên của chúng tôi, nơi các câu hỏi đã gửi sẽ được trả lời TRỰC TIẾP bởi Bruce!

Hội thảo trên web dành cho các thành viên hàng tháng của Bruce

Tham gia cùng Bruce và người kiểm duyệt giám đốc truyền thông của chúng tôi, Alex Lipton, để thảo luận TRỰC TIẾP về Zoom. Hội thảo trên web hàng tháng này dành cho các thành viên của chúng tôi, nơi các câu hỏi đã gửi sẽ được trả lời TRỰC TIẾP bởi Bruce!