Hội thảo trên web về thành viên hàng tháng của Bruce

Tham gia cùng Bruce và Giám đốc truyền thông, Alex Lipton, để có một cuộc thảo luận TRỰC TIẾP và sôi nổi trực tuyến về những gì có liên quan (dành cho thành viên) mỗi tháng một lần!