நிகழ்வுகள் ஏற்றுகிறது

«அனைத்து நிகழ்வுகளும்

  • இந்த நிகழ்வை கடந்துவிட்டது.

மாற்ற உலகில் செழித்து வளர்கிறது

செப்டம்பர் 10 - செப்டம்பர் 11 மேலும் PDT

இந்த திட்டம் மனித நாகரிகத்தின் அடுத்த "முழுமையான" நிலைக்கு வருவதற்கும், வரப்போகும் உலகை உருவாக்குவதில் நாம் ஒவ்வொருவரும் எவ்வாறு முழுமையாகப் பங்கேற்க முடியும் என்பதை ஆராய்வதற்கும் ஒரு தைரியமான மற்றும் நம்பிக்கையான பார்வை மற்றும் நடைமுறை வழிகாட்டுதல் மற்றும் குணப்படுத்தும் வழிகாட்டுதலை வழங்குகிறது. சாதாரண பார்வையாளர்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட, டாக்டர்கள் லிப்டன் மற்றும் ஜெயின், தகவல், உத்வேகம், சுய-குணப்படுத்தும் நடைமுறைகள் மற்றும் மனித வரலாற்றில் மிகப்பெரிய சாகசத்தில் பங்கேற்க அழைப்பை வழங்குகிறார்கள்-நனவான பரிணாமம்! ஆவி, உணர்வு மற்றும் நிரலாக்கம் ஆகியவை நமது மரபணுக்கள் மற்றும் நடத்தையை எவ்வாறு இடைமுகப்படுத்துகின்றன என்பதைப் புரிந்துகொள்வது மற்றும் நமது ஆற்றல் மற்றும் நனவின் உண்மையான ஆற்றலைப் புரிந்துகொள்வது, செயலற்ற பாதிக்கப்பட்டவர்களிடமிருந்து பொறுப்பான இணை-படைப்பாளர்களாக பரிணமிக்க நம்மை மேம்படுத்துகிறது.